6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu; ” ERYILDIZ TAŞIMACILIK LOJİSTİK TURİZM GIDA İNŞAAT YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “ERYILDIZ LOJİSTİK”) olup, işbu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca “Müşterilere” yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

2. Tanımlar

Kimlik: Ad Soyad ve TC Kimlik No’yu ifade eder.

İletişim: Müşteri tarafından kendi isteği ile verilen telefon, e-posta ve açık adresi ifade eder.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf ve çağrı merkezi ses kayıtları vb.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İşlem Güvenliği: İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Kullanıcı Bilgileri (Username), Kullanıcı Yetki/Erişim Bilgileri (User Permission), IP Adresi Bilgileri ve internet erişim logları,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler ve benzeri bilgiler,

Politika: Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikası.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanı ifade eder.

3. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

İşyerimiz ile E-Ticari faaliyetinde bulunan gerçek kişi müşterilerimizin, kimlik, telefon, adres, e-posta, konum, işlem güvenliği bilgileri, müşteri işlem ve hukuki işlem verileriniz işlenmektedir.

4. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvuru formları, sözleşmeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri, web sitesi, telefon, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve SMS vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 5. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mali Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında ve ürün/mal/hizmet satış ve satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi için (Tüketici hakları), KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir. Konu verilerinizden açık rıza gerektiren işleme şartlarında ayrıca tarafınızdan onay istenecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

·Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·Talep / Şikayetlerin Takibi

·Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Web sitesi tercihleriniz veya profil bilgilerinizin saklanması

·Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek

·Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak

·Web sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek

·Özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re‘sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve Politikanın 6. bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veriler “ERYILDIZ LOJİSTİK” tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarımda bulunulabileceği kişi grupları ve veri aktarım amaçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hizmet aldığımız meslek danışmanları, YMMM/SMMM, denetçiler, yetki verilen avukatlar, bilgi teknolojileri, sunucu hizmeti sağlayan ve arşiv hizmeti veren şirketler, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla hissedarlar, İlgili gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN / İLGİLİ KİŞİ / HAKLARI NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre, “ERYILDIZ LOJİSTİK” faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan “Kişisel Veri Talep Formunu” doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile “kimliğinizi ispatlamak suretiyle” başvuruda bulunabilirsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda başvuru yapmanız halinde, talebinizin içeriğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili kişinin hakları ile ilgili detaylı bilgiyi web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikasından” edinebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN ÜNVAN VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan : ERYILDIZ TAŞIMACILIK LOJİSTİK TURİZM GIDA İNŞAAT YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon Numarası : +90 549 642 16 25

Adresi : Altınova Mahallesi Fuar Caddesi Buttim Plaza no:63 D:202 Osmangazi/BURSA

Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi Talebi” şeklinde belirtiniz.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Menüler Kategoriler İLETİŞİM DETAYLARI